RODO – obowiązek informacyjny

Szanowni Państwo, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach ul. Studzienna 2, 25-544 Kielce.
 2. Z Administratorem można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej email mopr@mopr.kielce.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Funkcję Inspektora ochrony danych pełni Pan Andrzej Mistal, adres email iod@mopr.kielce.pl Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie w celu i w zakresie określonym w obowiązujących przepisach prawa, zawartych umowach, udzielonej zgodzie oraz regulaminie organizacyjnym Administratora. Dane osobowe przetwarzane będą ręcznie (dokumentacja papierowa) oraz automatycznie (system informatyczny).
 5. Dane osobowe Pani/Pana przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały pozyskane a po tym czasie przez okres i w zakresie jaki przewidują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Administrator udostępnia dane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz w przypadku zawarcia dodatkowych ustaleń w tym zakresie z Panią/Panem.
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  – prawo dostępu do danych osobowych,
  – prawo do sprostowania danych w przypadku przetwarzania danych błędnych lub niekompletnych,
  – prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) w przypadku przetwarzania danych niezgodnego z prawem, lub osoba, której dane były przetwarzane cofnęła zgodę i nie ma innej postawy prawnej do ich przetwarzania,
  – prawo do ograniczenia przetwarzania,
  – prawo do przenoszenia danych w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody,
  – prawo do sprzeciwu.
  Państwa prawa będą realizowane zgodnie z obowiązującymi Administratora przepisami prawa, do którego przestrzegania jest zobowiązany.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
  Kontakt z organem nadzorczym zajmującym się ochroną danych osobowych na terenie Polski: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt
 9. W przypadku przetwarzania danych osobowych przez Administratora na podstawie udzielonej zgody, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w każdym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 10. Administrator nie przekazuje żadnych danych osobowych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 11. Administrator nie przetwarza danych osobowych do żadnych innych celów niż te co zostały określone w obowiązujących go przepisach prawa i do których został upoważniony. Nie wykorzystuje danych osobowych w celach marketingowych, nie przeprowadza również tzw. profilowania.
 12. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przetwarzane dane osobowe były bezpieczne. W tym celu stosowane są rozwiązania techniczne i organizacyjne, które mają za zadanie zabezpieczenie danych osobowych, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i standardami.